Terms and Conditions I Cookies I Privacy

Terms and Conditions
Artikel 1: Definities​
In de Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:– Leverancier: CMEDIA Comm. V (BE 0761 838 988): handelende als Freelance leverancier voor Webdesign-, Marketing-, Grafische-, Fotografie-, Videografie- en Hosting diensten, alsook domeinnamen – Klant: Het bedrijf of de particulier aan wie door de leverancier advies, begeleiding en/of diensten verleend worden dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger – Adres: De locatie van waaruit de diensten door de leverancier worden uitgeoefend; Bissegemstraat 75, 8560 Gullegem ​

Artikel 2: Algemeen
​De leverancier geeft advies en voert de diensten uit vanop het als zodanig opgegeven adres, tenzij onderling anders afgesproken.Van elke wijziging van het adres wordt de klant per direct op de hoogte gesteld.  

Artikel 3: Prijzen
​Voor aanvang van de overeenkomst deelt de leverancier de klant mondeling, schriftelijk of via mail mee welke tarieven er gelden.Deze tarieven zijn steeds exclusief alle wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend zouden moeten worden.De leverancier is gerechtigd prijsstijgingen door te voeren indien – en voor zover zich onvoorziene prijsverhogende omstandigheden voordoen – na het afsluiten van de overeenkomst.De leverancier beroept zich op het feit dat op 1 januari van elk kalenderjaar er een tariefwijziging zal kunnen plaats vinden.  

Artikel 4: Intellectueel eigendom​
De leverancier behoudt te allen tijde alle rechten op door hem gemaakte adviezen, plannen, documenten, afbeeldingen, ontwerpen, websites, en/of de hierop betrekking hebbende informatie en kennis van zaken, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de klant.De in de vorige zin genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van de leverancier noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij de klant, noch ter hand gesteld of op andere wijze worden bekendgemaakt, noch door de klant worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door de leverancier verstrekt zijn.  

Artikel 5: Aanvaarding​
Elke bestelling/betaling betekent aanvaarding door de klant van de Algemene Voorwaarden en de Privacy- en Cookie policy van de leverancier. Deze documenten zijn vrij beschikbaar op www.cmedia-digital.com  

Artikel 6: Betaling en levering​
Betaling aan de leverancier dient contant of door overschrijving plaats te vinden.De klant ontvangt een factuur voor de geleverde en/of geplande diensten.Deze factuur dient betaald te worden binnen de 30 kalenderdagen na factuurdatum.Betalingen na deze termijn brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten op gelijk aan 12%, alsmede (evenzeer van rechtswege en zonder ingebrekestelling) een forfaitaire vergoeding van 12% op het factuurbedrag (met een minimum van € 25 als schadebeding).Hierbij behoudt de leverancier zich het recht voor om de verdere uitvoering van de lopende overeenkomst(en) op te schorten totdat de klant de openstaande facturen heeft betaald.Indien de factuur zestig dagen na datering niet is voldaan, is de leverancier gerechtigd om met terugwerkende kracht vanaf de eerste dag van verschuldigdheid wettelijke rente over het verschuldigde bedrag in rekening te brengen, alsook alle kosten verband houdend met de inning van de desbetreffende vordering, waaronder uitdrukkelijk mede worden verstaan kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.De door de leverancier opgegeven leveringstermijnen zijn indicatief en niet bindend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.Deze termijnen worden steeds in kalenderdagen geformuleerd.  

Artikel 7: Korting
​De facturen zijn te betalen zonder enige korting, tenzij anders vermeld.Zij zijn niet onderworpen aan de BTW. (Wegens statuut student-ondernemer.)
 
Artikel 8: Onuitvoerbaarheid van de opdracht(en)
​De leverancier heeft het recht om overeengekomen diensten, adviezen en/of werkzaamheden op te schorten indien hij door omstandigheden – welke al dan niet buiten zijn invloedssfeer liggen – of waarvan hij bij aanvang van de overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn, verhinderd is zijn verplichtingen na te komen.De leverancier kan – indien er overmacht plaatsvindt en de uitvoering van het advies of de werken binnen de afgesproken termijn in gevaar komt – de werken of een deel ervan uitbesteden aan een derde partij of beslissen de uitvoering van de werken volledig te annuleren.Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen.Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding gelede schade.  

Artikel 9: Aansprakelijkheid​
Het advies en/of de geleverde diensten van de leverancier zijn naar hun aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen.De leverancier sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade voortvloeiend uit of verband houdend met de opvolging door de klant van door de leverancier verstrekte adviezen en diensten en , tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de leverancier.Met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen de leverancier verzekerd is.Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen:Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, verlies van inkomen en dergelijke, door welke oorzaak dan ook ontstaan.Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld door derden is de leverancier nimmer aansprakelijk.De leverancier is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of door de klant verzwegen aspect.  ​
Artikel 10: Promotie​
De leverancier is vrij om in het kader van promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de door hem geleverde producten/diensten, tenzij uitdrukkelijk anders werd overeengekomen.Hierbij behoudt de leverancier zich eveneens het recht om op elke door hem geleverde of door hem van onderhoud voorziene website(s) een bescheiden creditvermelding met hyperlink naar de website van de leverancier te plaatsen in de voettekst (footer).  

Artikel 11: Fair Use Policy​
De leverancier hanteert een Fair Use Policy voor de Premium hosting pakketten met onbeperkt dataverkeer en onbeperkte schijfruimte.Deze maatregel heeft als doelstelling overbelasting van het netwerk en overlast voor andere klanten tegen te gaan.Dit wanneer dit wordt veroorzaakt door klanten die via hun verbinding een abnormaal grotere hoeveelheid aan dataverkeer verbruiken dan andere klanten via eenzelfde type verbinding.De inbegrepen schijfruimte binnen onze pakketten is voorzien voor website-gerelateerde opslag en niet voor opslag van abnormaal grote hoeveelheden film- of fotomateriaal, of voor mediabestanden welke geen verband houden met de website in kwestie.Indien het dataverkeer van een gebruiker 4 keer het gemiddelde dataverkeer overschrijdt, of wanneer de hoeveelheid opgeslagen materiaal van een gebruiker 4 keer hoger is dan van gebruikers met een identiek pakket (gemeten over 1 maand) neemt de leverancier proactief contact op.In onderling overleg wordt vervolgens bepaald welke opties er zijn om het verbruik te verminderen of welke alternatieven er zijn in functie van het verbruik.Indien de klant dit advies niet aanvaard is de leverancier gemachtigd om de toegang – al dan niet tijdelijk – te blokkeren en/of de overeenkomst kosteloos te verbreken.Dit zonder enige verplichting tot schadevergoeding naar de klant toe.
 
Artikel 12: Ongeoorloofd gebruik
​De klant blijft te allen tijde verantwoordelijk voor het gebruik van de geleverde dienst, zelfs indien hij niet de eindegebruiker is.Bij misbruik behoudt de leverancier zich het recht om de toegang – al dan niet tijdelijk – te blokkeren en/of de overeenkomst kosteloos te verbreken.Dit zonder enige verplichting tot schadevergoeding naar de klant toe.Onder ongeoorloofd gebruik wordt begrepen:

1. Onrechtmatig gebruik of verspreiding van auteursrechtelijk beschermd werk
2. Het verspreiden van informatie die smadelijk, bedreigend, beledigend, racistisch, haatzaaiend of discriminerend is.
3. Het versturen van spam via de servers van de leverancier
4. Het uitvoeren illegale of onwettige activiteiten via de systemen voorzien door de leverancier;
5. Alle opslag en verspreiding van (illegaal) materiaal in strijd met de Belgische, Nederlandse en Europese wetgeving;
6. Zich onrechtmatig toegang verschaffen tot delen waar de gebruiker geen machtiging toe heeft;
7. Het uitvoeren van taken of bewerkingen welke schade of hinder kunnen veroorzaken op de systemen of voor andere gebruikers. Alle schade en eventuele kosten die de leverancier heeft geleden als gevolg van bovenstaande acties veroorzaakt door de klant, zullen van rechtswege ook worden verhaald op de klant.De leverancier is nimmer aansprakelijk voor de beveiliging van de gegevens welke worden opgeslagen door de klant, zelfs niet voor die van de automatische backups.Van de klant wordt dan ook verwacht deze de nodige beveiligingen en backups voorziet en hiermee alle inhoud up-to-date houdt.  
Artikel 13: SSL certificaat​Indien de klant beroep doet op het gratis SSL certificaat dat ter beschikking wordt gesteld door de leverancier, verklaart de klant op de hoogte te zijn van de voorwaarden van de uitgever van deze certificaten.De leverancier is nooit verantwoordelijk voor een juiste verificatie van de idenditeit van de certificaathouder.
Daarbovenop staat de leverancier ook niet in voor het beveiligsniveau van het ter beschikking gestelde SSL certificaat.  

Artikel 14: Webhosting​
De leverancier maakt voor zijn webhosting diensten gebruik van het controlepaneel WIX of Webflow.
De klant ontvangt bij afname van webhosting diensten toegang tot zijn persoonlijk portaal.Zoals bepaald op de website van de leverancier voorziet deze een uptime van 99.9% van zijn servers.Dit wil zeggen dat de systemen steeds up and running zullen zijn, met grote uitzondering van onvoorziene omstandigheden of overmacht.Klanten die niet tevreden zijn van de geleverde webhosting diensten krijgen – zonder hiervoor de reden te moeten opgeven – hun geld binnen 14kalenderdagen na de aankoopdatum teruggestort. (14 dagen niet goed geld terug-garantie)Dit is enkel van toepassing op webhosting pakketten aangekocht via de webshop en niet voor verlengingen van bestaande overeenkomsten,  Webdesign-, Marketing-, Grafische-, Fotografie-, Videografie- en Hosting diensten.Wanneer de klant beslist om zijn website te verhuizen of te verwijderen van de server van de leverancier, is dit onherroepelijk.Eerder geïnstalleerde websites kunnen dus onmogelijk worden hersteld indien de klant zich alsnog bedenkt, en dit valt geenszins onder de verantwoordelijkheid van de leverancier.  

Artikel 15: Domeinnamen​
De beschikbaarheidsinformatie rond domeinnamen welke de leverancier verstrekt op de website is louter indicatief.De klant kan er bijgevolg binnen het bestelproces dan ook geen enkel recht aan ontlenen.De aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam zijn volledig afhankelijk van en zijn onderworpen aan de geldende regels en procedures van dedesbetreffende registrerende instanties, waaronder DNS Belgium (www.dns.be), SIDN (www.sidn.nl), DNS.LU (www.dns.lu), Afnic (www.afnic.fr) of ICANN (www.icann.org).de leverancier vervult bij de domeinnaam aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen enkele garantie dat een domeinnaam aanvraag ook wordt toegekend.Door de verhuis van een bestaande domeinnaam aan te vragen verklaart de klant ook daadwerkelijk de eigenaar te zijn van die welbepaalde domeinnaam.De leverancier kan nooit verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele schadeclaims of gevolgen die verband houden met (het oneigenlijk gebruik van) een domeinnaam.
 
Artikel 16: Betwisting
​Elk protest dient per gemotiveerde aangetekende brief aan de leverancier te worden bezorgd binnen een termijn van 8 kalenderdagen.Voor klachten of betwistingen met betrekking tot de geleverde diensten, vangt de termijn aan op de dag na de levering.Wat betreft protest met betrekking tot een factuur, vangt de termijn aan op de factuurdatum.Bij gebrek aan tijdig protest zijn de diensten en/of facturen definitief aanvaard en is de betaling verschuldigd.In geval van betwistingen zijn uitsluitend het vredegerecht van het kanton of de rechtbanken van het arrondissement van de bedrijfszetel van de leverancier bevoegd, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.  

Voorliggende versie van deze Algemene Voorwaarden dateert van 19/08/2018.
Privacy
Dit privacybeleid is van toepassing op de website en de diensten van CMEDIA. CMEDIA is een commanditaire vennootschap gevestigd te 8560 Gullegem, Bissegemstraat 75, België en met ondernemingsnummer BE 0761 838 988
CMEDIA verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt (via ons contactformulier, offerteformulier of nieuwsbriefformulier. CMEDIA treedt op als verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens.Het doel van dit privacybeleid is om u informatie te verschaffen met betrekking tot de persoonsgegevens die CMEDIA verzamelt, waarom we deze persoonsgegevens verzamelen en wat er precies gebeurt met uw persoonsgegevens.Het privacybeleid kan aangepast worden, onder meer ten gevolge van nieuwe ontwikkelingen. Wij adviseren u daarom dit privacybeleid regelmatig te raadplegen. Deze versie van het privacybeleid werd het laatst gewijzigd op 28 augustus 2018. Persoonsgegevens die wij verwerken
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
Persoonsgegevens die u zelf verstrekt:
Voornaam
Achternaam
Bedrijfsnaam
E-mailadres
Telefoonnummer
Adresgegevens
Persoonsgegevens die wij automatisch verkrijgen
Tijdstip bezoek website
Duurtijd van bezoek
Locatiegegevens
Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat zij deel uitmaken van hetzelfde advertentienetwerkIP-adresInternetbrowser en apparaattypeWij verzamelen en verwerken de automatisch verkregen persoonsgegevens in overeenstemming met ons cookiebeleid. Als u meer informatie wenst over het gebruik van cookies door CMEDIA, kan u ons cookiebeleid raadplegen via volgende link: cookiebeleid Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerkenOnze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via cedric.warlop@icloud.com dan zullen wij deze informatie verwijderen.​

Wat is de wettelijke grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens

CMEDIA zal uw persoonsgegevens verwerken op basis van volgende rechtmatigheidsgronden:Toestemming: u kan uw toestemming verlenen door bv. een aanklikvakje aan te duiden bij een bezoek aan onze website of door het stellen van een andere positieve actie waarvan wij kunnen afleiden dat u de bedoeling had uw toestemming te verlenen (bv. het invullen van het contactformulier of offerteformulier). Wanneer de verwerking gebaseerd is op uw toestemming, heeft u te allen tijde het recht om deze toestemming in te trekken voor toekomstige verwerkingen. U zal zich echter niet kunnen verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die voorheen, d.w.z. wanneer CMEDIA over een geldige toestemming beschikte, reeds was verricht.·De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die rust op CMEDIA.

De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarvan u partij bent.
De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van CMEDIA of van een derde (enkel in uitzonderlijke omstandigheden)
.​Waarom we gegevens nodig hebben
CMEDIA verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: om in staat te zijn uw verzoeken in te willigen en informatie op uw vraag te verlenen verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder om een opdracht of andere overeenkomst voor u en/of uw onderneming te kunnen uitvoeren en opvolgen· u te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten· om gepersonaliseerde services te kunnen bieden· CMEDIA analyseert uw gedrag op de website om:
1) de website technisch en functioneel te beheren,
2) onze website te verbeteren en
3) ons aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.​

Hoe lang we gegevens bewaren

CMEDIA zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doeleinden uiteengezet in dit privacybeleid te voldoen, tenzij een langere bewaartermijn vereist is of wettelijk toegestaan is. Als er geen wettelijke bewaartermijn van toepassing is, zal CMEDIA uw persoonsgegevens verwerken ten minste zolang er een contractuele relatie is tussen u en CMEDIA.
Voor direct marketing doeleinden bedraagt de bewaartermijn 7 jaar. Wij zullen uw e-mailadres niet langer gebruiken indien wij een foutmelding krijgen op dit adres. ​Delen met anderenCMEDIA verstrekt uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden voor de uitvoering van bepaalde verwerkingsactiviteiten en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
In de volgende omstandigheden kunnen we uw persoonsgegevens delen met derden:Bepaalde verwerkers die handelen in naam van CMEDIA voor het uitvoeren van marketingdiensten (bv. mailings);IT-dienstverleners die voorzien in technische assistentie;Advocaten en externe adviseurs: in bepaalde gevallen kan CMEDIA uw persoonsgegevens overdragen naar advocaten en externe adviseurs wanneer dit noodzakelijk is voor adviesverlening of de verdediging van onze rechten.Toezichthoudende autoriteiten in geval van een rechtmatig verzoek.Gegevens worden niet gedeeld buiten de EU.​BeveiligingCMEDIA neemt de bescherming van gegevens ernstig en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk zou hebben dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via cedric.warlop@icloud.com. ​Gegevens inzien, aanpassen of verwijderenOnder de Algemene Verordening Gegevensbescherming ("GDPR") beschikt u over een aantal rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Sommige van deze rechten hebben een specifieke reikwijdte of zijn onderworpen aan bepaalde voorwaarden of uitzonderingen: Recht van inzage (artikel 15 GDPR)
Recht op rectificatie (artikel 16 GDPR)​
Wanneer wij zouden beschikken over onjuiste of onvolledige persoonsgegevens met betrekking tot uw persoon, hebt u het recht verbetering of aanvulling van deze persoonsgegevens te verkrijgen.​Recht op gegevenswissing (recht op vergetelheid) (artikel 17 GDPR)In sommige gevallen zijn wij verplicht om uw persoonsgegevens te wissen op uw verzoek, bv. wanneer uw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt of wanneer u uw toestemming intrekt en er geen andere rechtsgrond van toepassing is voor de verwerking van uw persoonsgegevens.​Recht op beperking van de verwerking (artikel 18 GDPR)U kan verzoeken dat de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt wordt, bv. wanneer u de juistheid van uw persoonsgegevens betwist en dit gedurende een periode die CMEDIA in staat stelt deze juistheid te controleren. Indien de verwerking beperkt wordt, zullen uw persoonsgegevens slechts verwerkt worden met uw toestemming, voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of voor het gerechtvaardigd belang van CMEDIA. Als uitzondering op dit recht blijft opslag van uw persoonsgegevens, binnen de wettelijke grenzen, steeds mogelijk.​Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens (artikel 20 GDPR)In bepaalde gevallen heeft u het recht uw persoonsgegevens in een 'gestructureerde, gangbare en machine leesbare' vorm te verkrijgen en deze rechtstreeks over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke (indien dit technisch mogelijk is). Dit recht heeft enkel betrekking op de persoonsgegevens die u zelf heeft verstrekt aan CMEDIA en omvat geen informatie die wij verkrijgen van derden.

Recht van bezwaar (artikel 21 GDPR)

Algemeen: als de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op de gerechtvaardigde belangen van CMEDIA, heeft u de mogelijkheid redenen aan te brengen die verband houden met uw specifieke situatie en bezwaar te maken tegen deze verwerking. CMEDIA zal vervolgens de verwerking van uw persoonsgegevens staken, tenzij er dwingende gerechtvaardigde gronden zijn die zwaarder doorwegen of wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk in de context van een rechtsvordering.
Direct marketing: u kan steeds vragen de verwerking van uw persoonsgegevens voor doelstellingen van direct marketing te staken zonder hiervoor een specifieke reden op te geven.

Recht om niet onderworpen te worden profilering (artikel 22 GDPR)
CMEDIA zal uw persoonsgegevens niet verwerken voor profileringsdoeleinden, tenzij u daarvoor uitdrukkelijke toestemming hebt verleend (zie punt IV). Recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken
Wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op uw toestemming, hebt u het recht deze toestemming te allen tijde op eenvoudige wijze in te trekken. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming voor de intrekking daarvan, onverlet.Wenst één of meerdere van deze rechten uit te oefenen, kan u een verzoek sturen via e-mail naar cedric.warlop@icloud.com. Graag willen wij u eraan herinneren dat CMEDIA uw verzoek niet kan verwerken zonder bewijs van uw identiteit. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is verricht, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en rijksregisternummer zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. CMEDIA zal zo snel mogelijk op uw verzoek reageren.
In overeenstemming met artikel 77 GDPR hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit van de lidstaat waar u gewoonlijk verblijft, waar uw werkplek is of waar de beweerde inbreuk van uw rechten op grond van de GDPR is begaan. De Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit is de toezichthoudende overheid in België en kan gecontacteerd worden via commission@privacycommission.be.
Cookies
Dit cookiebeleid is van toepassing op de website van CMEDIA ("CMEDIA", "we" of "wij"). CMEDIA is een eenmanszaak, gevestigd te 8560 Gullegem, Bissegemstraat 75, België en met ondernemingsnummer BE 0701 885 565.Het doel van dit cookiebeleid is om u informatie te verschaffen over het gebruik van cookies door CMEDIA. Het cookiebeleid moet samen gelezen worden met het privacybeleid van CMEDIA. Dit kan geraadpleegd worden via volgende link: privacybeleid.
Deze verklaring kan, zonder voorafgaande verwittiging, aangepast worden, in functie o.m. van wettelijke evoluties. Wij adviseren u daarom dit cookiebeleid regelmatig te raadplegen. Wijzigingen treden in werking van zodra zij op deze website kenbaar worden gemaakt.Deze versie van het cookiebeleid werd het laatst gewijzigd op 28 augustus 2018.​Wat zijn cookies? Cookies zijn kleine stukjes informatie (tekstbestanden), die door uw browser worden opgeslagen op je computer of mobiele telefoon bij het bezoeken van een website. Cookies hebben verschillende doelstellingen: verzekeren dat de website rekening houdt met de persoonlijke voorkeuren van de gebruiker door bijvoorbeeld taalinstellingen en inloggegevens te onthouden, statistische gegevens te verzamelen, de inhoud van de website aan te passen enz. ​Website en cookiesBij een bezoek aan onze website (www.cmedia-digital.com) verzamelen wij op geautomatiseerde wijze bepaalde informatie met behulp van cookies. We kunnen ook andere technologieën aanwenden zoals pixeltags, browsersanalysetools, server logs en ("web beacons") voor soortgelijke doelstellingen als beschreven in dit cookiebeleid. Bovendien kunnen deze technologieën aangewend worden op onze website, in e-mails bestemd voor marketing of onze nieuwsbrief, enz. om na te gaan of berichten zijn geopend en op links is geklikt. De onderstaande informatie over cookies is eveneens van toepassing op deze andere technologieën. De informatie die wij verzamelen via cookies en andere hulpmiddelen wordt op niet-identificeerbare wijze gebruikt zonder enige verwijzing naar uw persoonsgegevens.​Welke cookies gebruiken wij? CMEDIA gebruikt cookies voor uiteenlopende redenen: het technisch en functioneel beheer van onze website, het personaliseren van uw websitebezoek, het verzamelen van commerciële en marketinggerelateerde informatie en om gebruikers in de mogelijkheid te stellen inhoud te delen.
Hieronder vindt u een samenvatting van de cookies die CMEDIA gebruikt op haar website (www.cmedia-digital.com):​1. Strikt noodzakelijke functionele cookiesDit zijn cookies die noodzakelijk zijn om de site te laten functioneren. We hanteren functionele cookies om onze website in staat te stellen om de door u gemaakte keuzes te onthouden en om zo verbeterde en meer persoonlijke functies aan te bieden. Deze cookies kunnen uw onlineactiviteiten op andere websites niet volgen en verzamelen geen informatie die later kan worden gebruikt voor marketingdoeleinden. Evenmin onthouden deze cookies welke websites u hebt bezocht, met uitzondering van uw bezoek aan onze website.

2. Social media cookies

We wenden 'social sharing' cookies van sociale mediaplatformen zoals LinkedIn, Twitter en Facebook aan om u in staat te stellen interessante inhoud op sociale netwerk platforms te delen als u ingelogd bent. Nu en dan kunnen we u een aantal gerichte advertenties presenteren via deze platforms op basis van uw interactie met onze website.

3.    Analytics cookies

CMEDIA gebruikt cookies zodat het kan meten waar onze bezoekers vandaan komen, welke besturingssysteem ze gebruiken, hoeveel mensen bepaalde artikelen lezen, enzoverder.
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de "Analytics"-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.
De informatie die Google verzamelt wordt zoveel mogelijk geanonimiseerd. Je IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven.

4. Tracking cookies

Deze cookies gebruiken wij om bij te houden welke pagina's u bezoekt, om zo uw online gedrag op onze website in kaart te brengen. Deze gegevens kunnen gekoppeld worden aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke. Zo pogen wij de gebruikerservaring te optimaliseren. Hoe kan u onze cookies verwijderen, blokkeren of uw cookie-instellingen aanpassen?Tenzij u uw browserinstellingen hebt aangepast ten einde alle cookies te weigeren, zal ons systeem cookies plaatsen van zodra u onze website bezoekt. Door onze website te gebruiken, gaat u ermee akkoord dat we cookies op uw apparaat plaatsen.
Wanneer u cookies wil blokkeren, bestaande cookies wil verwijderen of uw cookie-instellingen wil wijzigen, dan moet u dit doen via uw browserinstellingen. Deze instellingen vindt u in de "opties" of "voorkeuren" menu van uw internetbrowser.
Voor meer informatie over het verwijderen of blokkeren van cookies, raden wij u aan volgende website te raadplegen: http://www.allaboutcookies.org/. Mocht u geen enkele cookie willen installeren, dan kan u dit aangeven in uw browser. Raadpleeg daarvoor de helpfunctie en/of de instellingen van uw browser (Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari, ...).
Wij willen u er wel op wijzen dat het verwijderen of blokkeren van cookies met zich mee zal brengen dat zekere delen van onze website of bepaalde grafische elementen niet langer toegankelijk zijn voor u of er niet even aantrekkelijk uitzien. Bovendien kan de toegang tot het gebruik van specifieke applicaties geweigerd worden.